Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В 12 ЗАДОЧЕН КЛАС  -0,5

ПРОФЕСИЯ     522010    ЕЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦ. 5220109 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

І-ва РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

/ 01.12.2017 г.- 22.12.2017г. /

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

13.12.2017 г.

15.00 часа  Каб. БЕЛ

Комисия :

Квестори:

В.Молловска   - Председател

Цв.Стойкова

М.Цалова     - член

Й.Хичкова

2. ЧЕ ПО ПРОФЕСИЯТА- РУСКИ ЕЗИК

14.12.2017

15.00 часа Каб. БЕЛ

  Комисия :

Квестори:

М.Цалова - Председател

Й.Хичкова

В.Молловска     - член

В.Бучелска

3. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

11.12.2017 г

15.00 часа Каб.История

Комисия :

Квестори:

Н.Цекова      - Председател

В.Бучелска

Н.Дамяновска        - член 

Б.Кръстева

4. ПРОЕКТИРАНЕ

07.12.2017

15.00 часа Каб.Електролаб.

Комисия :

Квестори:

инж.Н.Дамяновска – Председател

Л.Бачийска

инж.Б.Кръстева     -   член

М.Цалова

 5. ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

08.12.2017

15.00 часа Каб.Електролаб.

Комисия :

  Квестори:

инж.Н.Дамяновска – Председател

Н.Пацовска

инж.Б.Кръстева     -   член

В.Коларов

6. УП ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

12.12.2017

15.00 часа Уч.работилница

Комисия :

Квестори:

Н.Вановски – Председател

Н.Вановски

инж.Дамяновска     -   член

Н.Дамяновска

             

 

ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Очните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора в началото на учебната година.

№ по ред

Учебен предмет/модул

Продължителност на сесията

Хорариум часове по учебен план

Октом

ври

Ноем

ври

Януари

Февруари

Март

от  - до

02-27

от  -

до

06-23

от  -

до

04-26

от  -

до

07-20

от 

до

05-22

Хорариум часове

по учебния предмет/модул за сесията

 

01.   

Български език и литература

22

22

 

02.

Свят и личност

15

15

 

03.

Предприемачество

6

6

 

04.

Чужд език по професията – Руски език

8

8

 

05.

Промишлени инсталации

30

30

 

06.

Електрически мрежи

29

29

 

07.

Експлоатация и ремонт

30

30

 

08.

Електрообзавеждане

30

30

 

09.

Програмни продукти

20

20

 

10.

Проектиране

40

40

 

11

Учебна практика по :

 

11.1.

Специалността

80

80

 

12.

Производствена практика

30

30

 

13.

ЗИП Български език и литература

20

20

 

14.

ЗИП Предприемачество

40

40

 

ВСИЧКО :

96

80

95

60

70

400

                           

Г  Р  А  Ф  И  К

на очни занятия през І-ва сесия за м. Октомври при  ХІІ задочен клас – 0,5 пар.

специалност 5220109 Електрически инсталации

през уч. 2017/2018 година

02.10.2017 г. – 27.10.2017 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Предприемачество

Каб.История

Н.Цекова

6

13.10

6 ч.

Български език и литература

Каб.БЕЛ

В.Молловска

22

09.10

6 ч.

10.10

6 ч.

11.10

5 ч.

12.10

5 ч.

Проектиране

Каб.Чертане

инж.Н.Дамяновска

40

23.10.

6 ч.

17.10.

6 ч.

24.10.

5 ч.

18.10.

6 ч.

25.10.

5 ч.

19.10.

6 ч.

20.10.

6 ч.

Чужд език по професията – Руски език

Каб.БЕЛ

М.Цалова

8

26.10.

5 ч.

27.10.

3 ч.

Програмни продукти

каб.Електротехника

инж.Н.Дамяновска

20

02.10

5 ч.

03.10

5 ч.

04.10

5 ч.

05.10

5 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през ІI-ра сесия за м. Ноември при ХІІ задочен клас – 0,5 пар. 

специалност 5220109 Електрически инсталации

през уч. 2017/2018 година

06.11.2017г. – 23.11.2017г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Учебна практика по специалността

Уч.работ.

Н.Вановски

80

06.11.

6 ч.

13.11

6 ч.

20.11

5 ч.

07.11.

6 ч.

14.11

6 ч.

21.11

5 ч.

08.11.

6 ч.

15.11

6 ч.

22.11

5 ч.

09.11.

6 ч.

16.11

6 ч.

23.11

5 ч.

10.11

6 ч.

17.11

6 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IIІ-та сесия за м. Януари при ХІІ задочен клас – 0,5 пар.

специалност 5220109 Електрически инсталации

през уч. 2017/2018 година

04.01.2018 г. – 26.01.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

ЗИП Български език и литература

Каб. Български език и литература

В. Молловска

20

08.01.

5 ч.

09.01.

5 ч.

04.01

5 ч.

05.01

5 ч.

Електрообзавеждане

Каб.Електротехника

инж.Н.Дамяновска

30

15.01.

6 ч.

16.01.

6 ч.

17.01.

6 ч.

18.01.

6 ч.

19.01.

6 ч.

Електрически мрежи

каб.Електротехника

инж.Б.Кръстева

29

22.01.

6 ч.

23.01.

6 ч.

24.01.

6 ч.

25.01.

6 ч.

26.01.

5 ч.

Свят и личност

Каб.География

Н.Пацовска

15

10.01.

5 ч.

11.01.

5 ч.

12.01.

5 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IV-та сесия за м. Февруари при ХІІ задочен клас – 0,5 пар.

специалност 5220109 Електрически инсталации

през уч. 2017/2018 година

07.02.2018 г. – 20.02.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Промишлени инсталации

Каб.Електротехника

инж.Б.Кръстева

30

12.02.

6 ч.

13.02.

6 ч.

07.02.

6 ч.

08.02.

6 ч.

09.02.

6 ч

Експлоатация и ремонт

Електролаборатория

инж.Б.Кръстева

30

19.02.

6 ч.

20.02.

6 ч.

14.02.

6 ч.

15.02.

6 ч.

.

16.02.

6 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през V-та сесия за м. Март при ХІІ задочен клас – 0,5 пар. 

специалност 5220109 Електрически инсталации

през уч. 2017/2018 година

05.03.2018 г. – 23.03.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

ЗИП Предприемачество

Каб.История

Н.Цекова

40

12.03

5 ч.

06.03

5 ч.

13.03

5 ч.

07.03

5 ч.

14.03

5 ч.

08.03

5 ч.

15.03

5 ч.

09.03

5 ч.

Производствена практика

……………………

30

19.03

5 ч.

20.03

5 ч.

21.03

5 ч.

15.03

5 ч.

22.03

5 ч.

16.03

5 ч.

23.03

5 ч.

ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ

           

учебния процес е разделен на 5 очни занятия и 2 редовни изпитни сесии

1. Сесия Октомври :

- учебни занятия 02.10.2017 г. – 27.10.2017 г.

2. Сесия Ноември

- учебни занятия 06.11.2017 г. – 22.11.2017 г.
Изпитна сесия
01.12.2017 г. – 22.12.2017 г.

3. Сесия Януари :
- учебни занятия 04.01.2018 г. – 26.01.2018 г.

4. Сесия Февруари :
- учебни занятия 07.02.2018 г. – 27.02.2018 г.

5. Сесия Март :
- учебни занятия 05.03.2018 г. – 22.03.2018 г.
Изпитна сесия 10.04.2018г. – 30.04.2018г.


ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ ЗА НЕУСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИИТЕ: Октомври, Ноември,
Януари, Февруари и Март:
-  І- ва
(първа) поправителна сесия  м. Юни: 01.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
-  ІІ- ра (втора) поправителна сесия  м. Септември : 22.08.201
8 г. – 14.09.2019 г.