Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В 12 ЗАДОЧЕН КЛАС  -0,5

ПРОФЕСИЯ     521010    МАШИНЕН ТЕХНИК

СПЕЦ. 5210117 ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО

І-ва РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

/ 01.12.2016 г.- 21.12.2016г. /

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

13.12.2017 г.

15.00 часа  Каб. БЕЛ

Комисия :

Квестори:

В.Молловска   - Председател

Цв.Стойкова

М.Цалова     - член

Й.Хичкова

2. ЧЕ ПО ПРОФЕСИЯТА- РУСКИ ЕЗИК

04.12.2017

15.00 часа Каб. БЕЛ

  Комисия :

Квестори:

М.Цалова - Председател

Й.Хичкова

В.Молловска     - член

Л.Бачийска

3. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

21.12.2017 г

15.00 часа Каб.Математика

Комисия :

Квестори:

Н.Цекова      - Председател

Й.Хичкова

Н.Дамяновска        - член 

Л.Бачийска

4. ПРОЕКТИРАНЕ С ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

15.12.2017 г

15.00 часа Каб.Чертане

Комисия :

Квестори:

инж.Стойкова      - Председател

Л.Бачийска

инж.Танчева        - член 

Й.Хичкова

 5. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

12.12.2017 г

15.00 часа Каб.Чертане

Комисия :

  Квестори:

инж.Стойкова      - Председател

Л.Бачийска

инж.Танчева        - член 

М.Цалова

6. ТЕХНОЛОГИЯ  НА  МАШИНОСТРОЕНЕТО И ТИПОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ  ПРОЦЕСИ

18.12.2017 г

15.00 часа Каб.Чертане

Комисия :

Квестори:

инж.Танчева      - Председател

Л.Бачийска

инж. Стойкова        - член

М.Цалова

7. ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛ

04.12.2017 г

15.00 часа Каб.МРМ

Комисия :

Квестори:

инж.Такова      - Председател

Л.Бачийска

инж. Бучелска        - член 

Г.Димитров

8. УП – РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И МЕХАНИЗМИ

22.12.2017 г

15.00 часа Уч.работилница

Комисия :

Квестори:

инж. Бучелска      - Председател

инж. Бучелска

Н.Никовски        - член 

Н.Никовски

             

 

ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Очните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора в началото на учебната година..


№ по ред

Учебен предмет/модул

Продължителност на сесията

Хорариум часове по учебен план

Октом

ври

Ноем

ври

Януари

Февруари

Март

от  - до

02-27

от  -

до

06-22

от  -

до

04-26

от  -

до

07-27

от 

до

05-23

Хорариум часове

по учебния предмет/модул за сесията

 

01.   

Български език и литература

22

22

 

02.

Свят и личност

15

15

 

03.

Предприемачество

6

6

 

04.

Чужд език по професията – Руски език

8

8

 

05.

Приложни програмни продукти

30

30

 

06.

Проектиране

30

30

 

07.

Технология на машиностроенето и типови технологични процеси

30

30

 

08.

Диагностика и контрол

15

15

 

09.

Проектиране с приложни програмни продукти

15

15

 

10.

Автоматизация на производството

20

20

 

11.

Хидравлика и пневматика

20

20

 

12

Учебна практика по :

 

12.1.

Ремонт на възли и механизми

40

40

 

12.2.

Лабораторни изпитвания и диагностика

34

34

 

12.3.

Електроизмервателна лаборатория

25

25

 

13.

Производствена практика

30

30

 

14.

ЗИП Български език и литература

20

20

 

15.

ЗИП Предприемачество

40

40

 

ВСИЧКО :

81

85

85

79

70

400

                         

учебния процес е разделен на 5 очни занятия и 2 редовни изпитни сесии

1. Сесия Октомври :

- учебни занятия 02.10.2017 г. – 27.10.2017 г.

2. Сесия Ноември

- учебни занятия 06.11.2017 г. – 22.11.2017 г.
Изпитна сесия
01.12.2017 г. – 22.12.2017 г.

3. Сесия Януари :
- учебни занятия 04.01.2018 г. – 26.01.2018 г.

4. Сесия Февруари :
- учебни занятия 07.02.2018 г. – 27.02.2018 г.

5. Сесия Март :
- учебни занятия 05.03.2018 г. – 23.03.2018 г.
Изпитна сесия 10.04.2018г. – 30.04.2018г.

ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ ЗА НЕУСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИИТЕ:

Октомври, Ноември, Януари, Февруари и Март:
-  І- ва
(първа) поправителна сесия  м. Юни: 01.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
-  ІІ- ра (втора) поправителна сесия  м. Септември : 22.08.201
8 г. – 14.09.2018 г.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очни занятия през І-ва сесия за м. Октомври при  ХІІ задочен клас – 0,5 пар.

специалност 5210117 Технология на машиностроенето

през уч. 2017/2018 година

02.10.2017 г. – 27.10.2017 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Български език и литература

Каб. Български език и литература

В. Молловска

22

09.10

5 ч.

10.10

5 ч.

11.10

6 ч.

12.10

6 ч.

Предприемачество

Каб.История

Н.Цекова

6

13.10

6 ч.

Проектиране с приложни програмни продукти

Каб.Чертане инж.Цв.Стойкова

15

16.10

5 ч.

17.10

5 ч.

18.10

5 ч.

Приложни програмни продукти

Каб.МРМ

инж.Цв.Стойкова

30

23.10.

6 ч.

24.10.

6 ч.

25.10.

6 ч.

26.10.

6 ч.

27.10.

6 ч.

Чужд език по професията – Руски език

Каб.БЕЛ

М.Цалова

8

19.10.

5 ч.

20.10.

3 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през ІI-ра сесия за м. Ноември при ХІІ задочен клас – 0,5 пар. 

специалност 5210117 Технология на машиностроенето

през уч. 2017/2018 година

06.11.2017г. – 27.11.2017г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

УП – Ремонт на възли и механизми

Уч.работилница по шлосерство

инж.В.Бучелска

40

06.11.

6 ч.

07.11.

6 ч.

08.11.

6 ч.

09.11.

6 ч.

16.11.

6 ч.

10.11

6 ч.

17.11.

4 ч.

Технология на машиностроенето и типови технологични процеси

Каб.Чертане

инж.Н.Танчева

30

27.11

6 ч

21.11

6 ч

22.11

6 ч

23.11

6 ч

24.11

6 ч

Диагностика и контрол

Уч.раб. по стругарство

инж.М.Драшанска

15

13.11.

5 ч.

14.11

5 ч.

15.11

5 ч

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IIІ-та сесия за м. Януари при ХІІ задочен клас – 0,5 пар.

специалност 5210117 Технология на машиностроенето

през уч. 2017/2018 година

04.01.2018 г. – 26.01.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

ЗИП Български език и литература

Каб. Български език и литература

В. Молловска

20

08.01.

5 ч.

09.01.

5 ч.

04.01

5 ч.

05.01

5 ч.

Хидравлика и пневматика

Каб.МРМ

инж.Н.Аврамова

20

15.01.

5 ч.

16.01.

5 ч.

17.01.

5 ч.

18.01.

5 ч.

Проектиране

Каб.чертане

инж.Цв.Стойкова

30

22.01.

5 ч.

23.01.

5 ч.

24.01.

5 ч.

25.01.

5 ч.

19.01.

5 ч.

26.01.

5 ч.

Свят и личност

каб. Математика

Каб.География

Н.Пацовска

15

10.01.

5 ч.

11.01.

5 ч.

12.01.

5 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IV-та сесия за м. Февруари при ХІІ задочен клас – 0,5 пар.

специалност 5210117 Технология на машиностроенето

през уч. 2017/2018 година

07.02.2018 г. – 27.02.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Автоматизация на производството

Каб.МРМ

инж.М.Драшанска

20

12.02.

5 ч

07.02.

5 ч.

08.02.

5 ч.

09.02.

5 ч

Учебна практика

Лабораторни изпитвания и диагностика

Уч.работ.

Н.Никовски

34

19.02.

6 ч.

13.02.

6 ч.

20.02.

4 ч.

14.02.

6 ч.

15.02.

6 ч.

.

16.02.

6 ч.

Учебна практика

Електроизмервателна лаборатория

Лаборатория

Инж.Б.Кръстева

25

26.02.

5 ч.

27.02.

5 ч.

21.02.

5 ч.

22.02.

5 ч.

23.02.

5 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през V-та сесия за м. Март при ХІІ задочен клас – 0,5 пар. 

специалност 5210117 Технология на машиностроенето

през уч. 2017/2018 година

05.03.2018 г. – 23.03.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

ЗИП Предприемачество

Каб.История

Н.Цекова

40

12.03

5 ч.

06.03

5 ч.

13.03

5 ч.

07.03

5 ч.

14.03

5 ч.

08.03

5 ч.

15.03

5 ч.

09.03

5 ч.

Производствена практика

……………………

30

19.03

5 ч.

20.03

5 ч.

21.03

5 ч.

22.03

5 ч.

16.03

5 ч.

23.03

5 ч.