Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В 11 ЗАДОЧЕН КЛАС  -0,5

ПРОФЕСИЯ     522010    ЕЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦ. 5220101 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

І-ва РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

/ 01.12.2017 г.- 22.12.2017 г. /

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

14.12.2017 г.

15.00 часа  Каб. БЕЛ

Комисия :

Квестори:

В.Молловска   - Председател

Н.Вановски

М.Цалова     - член

Н.Никовски

2. ЗИП БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

08.12.2017

15.00 часа Каб. БЕЛ

  Комисия :

Квестори:

В.Молловска   - Председател

Н.Вановски

М.Цалова     - член

Н.Никовски

3. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

06.12.2017

15.00 часа Каб.БЕЛ

Комисия :

Квестори:

инж.Кръстева  - Председател

Л.Бачийска

инж.Дамяновска     - член

М.Цалова

4. МАТЕМАТИКА   

11.12.2017

15.00 часа Каб. Математика

Комисия :

Квестори:

инж.Великова – Председател

Н.Вановски

С.Нанева     -   член

Н.Никовски

 5. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  ИНСТАЛАЦИИ

12.12.2017

15.00 часа Каб.Електоретхника

Комисия :

Квестори:

инж.Кръстева  - Председател

Л.Бачийска

инж.Дамяновска     - член

М.Цалова

6. ТЕХНОЛОГИЯ

05.12.2017

15.00 часа          Каб.БЕЛ

Комисия :

Квестори:

инж.Кръстева  - Председател

Л.Бачийска

инж.Дамяновска     - член

Г.Димитров

             

 

ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Очните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора в началото на учебната година.

№ по ред

Учебен предмет/модул

Продължителност на сесията

Хорариум часове по учебен план

Октом

ври

Ноем

ври

Януари

Февруари

Март

от  - до

02-24

от  -

до

06-24

от  -

до

04-25

от  -

до

07-28

от 

до

05-22

Хорариум часове

по учебния предмет/модул за сесията

 

01.   

Български език и литература

30

30

 

02.

Математика

21

21

 

03.

История и цивилизация

22

22

 

04.

Философия

10

10

 

05.

Чужд език по професията – Руски език

8

8

 

05.

Учебна практика:

 

05.1

Електромонтажна

32

32

 

05.1

Лабораторна – електрически машини

33

33

 

06.

Електрически инсталации

30

30

 

07.

Електрически машини

52

52

 

08.

Електрически апарати

30

30

 

09.

Технология

30

30

 

10.

Учебна практика :

 

10.1

По специалността

72

72

 

11.

Производствена практика

30

30

 

13.

ЗИП Български език и литература

10

10

 

14.

ЗИП Икономика

20

10

 

ВСИЧКО :

92

81

94

83

80

430

                           

учебния процес е разделен на 5 очни занятия и 2 редовни изпитни сесии

1. Сесия Октомври :

- учебни занятия 02.10.2017 г. – 27.10.2017 г.

2. Сесия Ноември

- учебни занятия 06.11.2017 г. – 22.11.2017 г.
Изпитна сесия
01.12.2017 г. – 22.12.2017 г.

3. Сесия Януари :
- учебни занятия 04.01.2018 г. – 26.01.2018 г.

4. Сесия Февруари :
- учебни занятия 07.02.2018 г. – 27.02.2018 г.

5. Сесия Март :
- учебни занятия 05.03.2018 г. – 22.03.2018 г.
Изпитна сесия 10.04.2018г. – 30.04.2018г.

ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ ЗА НЕУСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИИТЕ: Октомври, Ноември, Януари, Февруари и Март:
-  І- ва
(първа) поправителна сесия  м. Юни: 01.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
-  ІІ- ра (втора) поправителна сесия  м. Септември : 22.08.201
8 г. – 14.09.2018 г.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очни занятия през І-ва сесия за м. Октомври при  ХІ задочен клас – 0,5 пар.

Специалност 5220101 Електрически машини и апарати

през уч. 2017/2018 година

02.10.2017 г. – 24.10.2017 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Електрически машини

Каб.Електротехника

инж.Б.Кръстева

52

02.10

5 ч.

09.10

6 ч.

03.10

5 ч.

10.10

6 ч.

04.10

5 ч.

11.10

5 ч.

05.10

5 ч.

12.10

5 ч.

06.10

5 ч.

13.10

5 ч.

Български език и литература

Каб.БЕЛ

В.Молловска

30

23.10

6 ч.

24.10

6 ч.

18.10

6 ч.

19.10

6 ч.

20.10

6 ч.

ЗИП Български език и литература

Каб.БЕЛ

В.Молловска

10

16.10.

5 ч.

17.10.

5 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през ІI-ра сесия за м. Ноември при ХІ б задочен клас – 0,5 пар. 

Специалност 5220101 Електрически машини и апарати

през уч. 2017/2018 година

06.11.2017г. – 24.11.2017г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Технология

Каб.Електротехника

инж.Н.Дамяновска

30

06.11.

6 ч.

07.11.

6 ч.

08.11.

6 ч.

09.11.

6 ч.

10.11

6 ч.

Електрически инсталации

Каб.Електротехника

инж.Б.Кръстева

30

13.11.

5 ч.

20.11.

5 ч.

14.11.

5 ч.

15.11.

5 ч.

16.11.

5 ч.

17.11.

5 ч.

Математика

Каб.Математика

инж.Я.Великова

21

21.11.

5 ч.

22.11.

5 ч

23.11.

5 ч

24.11.

6 ч

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IIІ-та сесия за м. Януари при ХІ задочен клас – 0,5 пар.

Специалност 5220101 Електрически машини и апарати

през уч. 2017/2018 година

04.01.2018 г. – 25.01.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

УП по специалността

Уч.работилница Електро

Н.Вановски

72

08.01.

6 ч.

15.01.

6 ч.

09.01.

6 ч.

16.01.

6 ч.

10.01.

6 ч.

17.01.

6 ч.

04.01

6 ч.

11.01.

6 ч.

18.01.

6 ч.

05.01

6 ч.

12.01.

6 ч.

19.01.

6 ч.

История и цивилизация

Каб.история

Н.Пацовска

22

22.01.

5 ч.

23.01.

5 ч.

24.01.

6 ч.

25.01.

6 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IV-та сесия за м. Февруари при ХІ задочен клас – 0,5 пар.

Специалност 5220101 Електрически машини и апарати

през уч. 2017/2018 година

07.02.2018 г. – 20.02.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Философия

Каб.История

Н.Пацовска

10

07.02.

5 ч.

08.02.

5 ч.

УП Електромонтажна

Каб.Електролаборатория

Н.Вановски

32

12.02.

5 ч.

13.02.

5 ч.

14.02.

5 ч.

15.02.

6 ч.

.

09.02.

5 ч

16.02.

6 ч.

УП Лабораторна – Електрически измервания

Каб.Електролаборатория

Н.Вановски

33

19.02.

5 ч.

26.02.

6 ч.

20.02.

5 ч.

21.02.

5 ч.

22.02.

6 ч.

23.02.

6 ч.

ЧЕ по  професията – Руски език

Каб.БЕл

М.Цалова

8

27.02.

5 ч.

28.02.

3 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през V-та сесия за м. Март при ХІ задочен клас – 0,5 пар. 

Специалност 5220101 Електрически машини и апарати

през уч. 2017/2018 година

05.03.2018 г. – 22.03.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Електрически апарати

Каб.Електротехника

инж.Б.Кръстева

30

12.03

5 ч.

06.03

5 ч.

13.03

5 ч.

07.03

5 ч.

08.03

5 ч.

09.03

5 ч.

ЗИП икономика

Каб.История

Н.Цекова

20

19.03

5 ч.

20.03

5 ч.

21.03

5 ч.

22.03

5 ч.

Производствена практика

……………………

30

19.03

5 ч.

13.03

5 ч.

20.03

5 ч.

14.03

5 ч.

15.03

5 ч.

16.03

5 ч.