Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В 11 ЗАДОЧЕН КЛАС  -0,5

ПРОФЕСИЯ     521010    МАШИНЕН ТЕХНИК

СПЕЦ. 5210113 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАВЯРЯВАНЕ

І-ва РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

/ 01.12.2017 г.- 22.12.2017г. /

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

14.12.2017 г.

15.00 часа  Каб. БЕЛ

Комисия :

Квестори:

В.Молловска   - Председател

Н.Вановски

М.Цалова     - член

Н.Никовски

2. ЗИП БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

08.12.2017

15.00 часа Каб. БЕЛ

  Комисия :

Квестори:

В.Молловска   - Председател

Н.Вановски

М.Цалова     - член

Н.Никовски

3. УП - ОМПД

05.12.2017

15.00 часа Уч.работилница

Комисия :

Квестори:

инж.Такова    - Председател

инж.Такова 

инж.Аврамова     - член

инж.Аврамова

4. УП ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА

20.12.2017 г.

15.00 часа  - Уч.работилница

Комисия :

Квестори:

Н.Никовски    - Председател

Н.Никовски

инжучелска     - член

инжучелска

 5. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

19.12.2017

15.00 часа Каб.МРМ

Комисия :

Квестори:

инж.Аврамова  - Председател

Л.Бачийска

инж.Бучелска     - член

М.Цалова

6. МАТЕМАТИКА

11.12.2017

15.00 часа Каб. Математика

Комисия :

Квестори:

инж.Великова – Председател       

Н.Вановски

С.Ненчева     -   член

Н.Никовски

7. МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ

21.12.2017

15.00 часа Каб. МРМ

Комисия :

Квестори:

инж.Танчева – Председател

Л.Бачийска

инж.Стойкова    -   член

М.Цалова

8. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

22.12.2017

15.00 часа Каб. Информатика

Комисия :

Квестори:

инж.Стойкова    – Председател

Л.Бачийска

инж.Стаменов    -   член

М.Цалова

             

 

ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Очните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора в началото на учебната година.

№ по ред

Учебен предмет/модул

Продължителност на сесията

Хорариум часове по учебен план

Октом

ври

Ноем

ври

Януари

Февруари

Март

от  - до

02-24

от  -

до

06-24

от  -

до

04-25

от  -

до

07-28

от 

до

05-22

Хорариум часове

по учебния предмет/модул за сесията

 

01.   

Български език и литература

30

30

 

02.

Математика

21

21

 

03.

История и цивилизация

22

22

 

04.

Философия

10

10

 

05.

Чужд език по професията – Руски език

8

8

 

06.

Здравословни и безопасни условия на труд

6

6

 

07.

Икономика

6

6

 

08.

Електротехника и електроника

20

20

 

09.

Приложни програмни продукти

20

20

 

10.

Машинни елементи

30

30

 

11.

Топла обработка на металите

15

15

 

12.

Машини и съоръжения за заваряване

35

35

 

13.

Учебна практика по:

 

13.1

Леене на металите

30

30

 

13.2

Обработка на металите чрез пластична деформация

25

25

 

13.3

Термична обработка

25

25

 

13.4

Заваряване

67

67

 

14.

Производствена практика

30

30

 

15.

ЗИП Български език и литература

10

10

 

16.

ЗИП Икономика

20

10

 

ВСИЧКО :

111

85

89

75

70

430

                           

учебния процес е разделен на 5 очни занятия и 2 редовни изпитни сесии

1. Сесия Октомври :

- учебни занятия 02.10.2017 г. – 27.10.2017 г.

2. Сесия Ноември

- учебни занятия 06.11.2017 г. – 22.11.2017 г.
Изпитна сесия
01.12.2017 г. – 22.12.2017 г.

3. Сесия Януари :
- учебни занятия 04.01.2018 г. – 26.01.2018 г.

4. Сесия Февруари :
- учебни занятия 07.02.2018 г. – 27.02.2018 г.

5. Сесия Март :
- учебни занятия 06.03.2018 г. – 22.03.2018 г.
Изпитна сесия 10.04.2018г. – 30.04.2018г.

ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ ЗА НЕУСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИИТЕ: Октомври, Ноември, Януари, Февруари и Март:
-  І- ва
(първа) поправителна сесия  м. Юни: 01.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
-  ІІ- ра (втора) поправителна сесия  м. Септември : 22.08.201
8 г. – 14.09.2018 г.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очни занятия през І-ва сесия за м. Октомври при  ХІ задочен клас – 0,5 пар.

Специалност 5210113 Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

02.10.2017 г. – 24.10.2017 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

УП Обработка на металите чрез пластична деформация

Уч.работ по шлосерство

инж.М.Драшанска

25

02.10

5 ч.

03.10

5 ч.

04.10

5 ч.

.

05.10

5 ч.

06.10

5 ч.

УП Термична обработка

Уч.работ по шлосерство

Н.Никовски

25

09.10

5 ч.

10.10

5 ч.

11.10

5 ч.

12.10

5 ч.

13.10

5 ч.

Български език и литература

Каб.БЕЛ

В.Молловска

30

23.10

6 ч.

24.10

6 ч.

18.10

6 ч.

19.10

6 ч.

20.10

6 ч.

ЗИП Български език и литература

Каб.БЕЛ

В.Молловска

10

16.10.

5 ч.

17.10.

5 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през ІI-ра сесия за м. Ноември при ХІ б задочен клас – 0,5 пар. 

Специалност 5210113  Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

06.11.2017г. – 24.11.2017г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Машини и съоръжения за заваряване

Каб.МРМ

инж.Н.Аврамова

35

06.11.

6 ч.

13.11.

5 ч.

07.11.

6 ч.

08.11.

6 ч.

09.11.

6 ч.

10.11

6 ч.

Приложни програмни продукти

Каб.Информатика

инж.Цв.Стойкова

20

27.11.

5 ч.

28.11.

5 ч.

29.11.

5 ч.

30.11.

5 ч.

Машинни елементи

Каб. Чертане

инж.Н.Танчева

30

20.11.

6 ч.

14.11.

6 ч.

15.11.

6 ч.

16.11.

6ч.

17.11.

6 ч.

Математика

Каб.Математика

инж.Я.Великова

21

21.11.

5 ч.

22.11.

5 ч

23.11.

5 ч

24.11.

5 ч

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IIІ-та сесия за м. Януари при ХІ задочен клас – 0,5 пар.

Специалност 5210113  Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

04.01.2018 г. – 25.01.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

УП Заваряване

Уч.работилница по заваряване

Н.Никовски

67

08.01.

6 ч.

15.01.

5 ч.

09.01.

6 ч.

16.01.

5 ч.

10.01.

6 ч.

17.01.

5 ч.

04.01

6 ч.

11.01.

6 ч.

18.01.

5 ч.

05.01

6 ч.

12.01.

6 ч.

19.01.

6 ч.

История и цивилизация

Каб.история

Н.Пацовска

22

22.01.

5 ч.

23.01.

5 ч.

24.01.

6 ч.

25.01.

6 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IV-та сесия за м. Февруари при ХІ задочен клас – 0,5 пар.

Специалност 5210113  Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

07.02.2018 г. – 20.02.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Философия

Каб.История

Н.Пацовска

10

07.02.

5 ч.

08.02.

5 ч.

УП Леене на металите

Уч.работилница

инж.Цв.Стойкова

30

12.02.

5 ч.

13.02.

5 ч.

14.02.

5 ч.

15.02.

5 ч.

09.02.

5 ч

16.02.

5 ч.

Топла обработка на металите

Каб.МРМ

Инж.Н.Аврамова

15

19.02.

5 ч.

20.02.

5 ч.

21.02.

5 ч.

Здравословни и безопасни условия на труд

Каб.МРМ

инж.Й.Хичкова

6

26.02.

6 ч.

Икономика

Каб.БЕЛ

Н.Цекова

6

27.02.

6 ч.

ЧЕ по  професията – Руски език

Каб.БЕл

М.Цалова

8

22.02.

4 ч.

23.02.

4 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през V-та сесия за м. Март при ХІ задочен клас – 0,5 пар. 

Специалност 5210113  Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

06.03.2018 г. – 22.03.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Производствена практика

……………………

30

12.03

5 ч.

06.03

5 ч.

13.03

5 ч.

07.03

5 ч.

08.03

5 ч.

09.03

5 ч.

ЗИП икономика

Каб.История

Н.Цекова

20

19.03

5 ч.

20.03

5 ч.

21.03

5 ч.

22.03

5 ч.

Електротехника и електроника

Каб.Електро

Инж.Б.Кръстева

30

19.03

5 ч.

20.03

5 ч.

14.03

5 ч.

15.03

5 ч.

16.03

5 ч.