11 A задочен „Машини и съоръжения за заваряване”


Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В 11 а ЗАДОЧЕН КЛАС 

ПРОФЕСИЯ     521030    МАШИНЕН ОПЕРАТОР

СПЕЦ. 5210303 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАВЯРЯВАНЕ

І-ва РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

/ 01.12.2017 г.- 22.12.2017 г. /

1. БЕЛ

15.12.2017 г.

15.00 часа  - Каб. БЕЛ

Комисия :

Квестори:

В.Молловска   - Председател

Г.Димитров

М.Цалова     - член

С.Панагюрски

2. ТОПЛА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ

04.12.2017

15.00 часа - Каб. Информатика

  Комисия :

Квестори:

Н.Аврамова  - Председател

Г.Димитров

Н.Танчева     - член

С.Панагюрски

3. МАТЕМАТИКА

05.12.2017

15.00 часа Каб. Математика

Комисия :

Квестори:

инж.Я.Великова  – Председател

Г.Димитров

С.Нанева     -   член

С.Панагюрски

4. ИКОНОМИКА

08.12.2017

15.00 часа Каб.История

Комисия :

Квестори:

Н.Цекова  – Председател

Г.Димитров

инж.Такова     -   член

С.Панагюрски

 5. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

07.12.2017

15.00 часа Каб. МРМ

Комисия :

  Квестори:

инж.Бучелска – Председател

Л.Бачийска

инж.Хичкова     -   член

В.Молловска

6. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  И  ЕЛЕКТРОНИКА

11.12.2017

15.00 часа Каб. Електро

Комисия :

Квестори:

инж.Дамяновска – Председател

Л.Бачийска

инж.Кръстева     -   член

В.Молловска

7. УП - ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА

06.12.2017

15.00 часа Уч.работилница

Комисия :

Квестори :

инж.Такова  – Председател

: инж.Такова 

Н.Никовски     -   член

Н.Никовски

             

ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Очните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора в началото на учебната година.

№ по ред

Учебен предмет/модул

Продължителност на сесията

Хорариум часове по учебен план

Октом

ври

Ноем

ври

Януари

Февруари

Март

от  - до

02-19

от  -

до

06-28.

от  -

до

04-30

от  -

до

12-22

от 

до

12-28

Хорариум часове

по учебния предмет/модул за сесията

 

01.   

Български език и литература

30

30

 

02.

Математика

21

21

 

03.

История и цивилизация

22

22

 

04.

Философия

10

10

 

05.

Чужд език по професията – Руски език

8

8

 

06.

Здравословни и безопасни условия на труд

6

6

 

07.

Икономика

6

6

 

08.

Електротехника и електроника

20

20

 

09.

Машини и съоръжения за заваряване

38

38

 

11.

Топла обработка на металите

26

26

 

13.

Учебна практика по:

 

13.1

Леене на металите

22

22

 

13.3

Термична обработка

22

22

 

13.4

Заваряване

39

39

 

14.

Производствена практика

30

30

 

15.

ЗИП Български език и литература

10

10

 

16.

ЗИП Икономика

20

20

 

ВСИЧКО :

73

90

79

38

50

330

                           

1. учебния процес е разделен на 5 очни занятия и 2 редовни изпитни сесии

1. Сесия Октомври :

- учебни занятия 02.10.2017 г. – 19.10.2017 г.

2. Сесия Ноември

- учебни занятия 06.11.2017 г. – 28.11.2017 г.
Изпитна сесия
01.12.2017 г. – 22.12.2017 г.
 

3. Сесия Януари :
- учебни занятия 04.01.2018 г. – 30.01.2018 г.

4. Сесия Февруари :
- учебни занятия 12.02.2018 г. – 22.02.2018 г.

5. Сесия Март :
- учебни занятия 12.03.2018 г. – 28.03.2018 г.
Изпитна сесия 10.04.2018г. – 30.04.2018г.

ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ ЗА НЕУСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИИТЕ: Октомври, Ноември, Януари, Февруари и Март:
-  І- ва
(първа) поправителна сесия  м. Юни: 01.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
-  ІІ- ра (втора) поправителна сесия  м. Септември : 22.08.201
8 г. – 14.09.2018 г.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очни занятия през І-ва сесия за м. Октомври при  ХІ а задочен клас

Специалност 5210303 Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

02.10.2017 г. – 20.10.2017 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Математика

Каб.Математика

инж.Я.Великова

21

02.10

6 ч.

03.10

5 ч.

04.10

5 ч.

.

05.10

5 ч.

Икономика

Каб.История

инж. М.Драшанска

6

20.10

6 ч.

Електротехника и електроника

Каб.Електротехника

инж.Н.Дамяновска

20

09.10

5 ч.

10.10

5 ч.

11.10

5 ч.

12.10

5 ч.

Топла обработка на металите

Каб.МРМ

инж.Н.Аврамова

26

16.10.

5 ч.

17.10.

5 ч.

18.10.

5 ч.

19.10.

5 ч.

13.10.

5 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през ІI-ра сесия за м. Ноември при ХІ а задочен клас. 

Специалност 5210303  Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

06.11.2017г. – 28.11.2017г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Български език и литература

Каб.БЕЛ

В.Молловска

30

06.11.

6 ч.

07.11.

6 ч.

08.11.

6 ч.

09.11.

6 ч.

10.11

6 ч.

Машини и съоръжения за заваряване

Каб.МРМ

инж.В.Бучелска

38

20.11.

6 ч.

14.11.

6 ч.

21.11.

4 ч.

15.11.

6 ч.

22.11.

4 ч.

23.11.

6 ч.

24.11.

6 ч.

УП Термична обработка

Уч.раб.

инж.М.Драшанска

22

27.11.

5 ч.

28.11.

5 ч.

16.11.

6ч.

17.11.

6 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IIІ-та сесия за м. Януари при ХІа задочен клас.

Специалност 5210303  Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

04.01.2018 г. – 30.01.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

ЧЕ по професията – Руски език

Каб. БЕЛ

М.Цалова

8

10.01.

4 ч.

11.01

4 ч.

История и цивилизация

Каб.история

Н.Пацовска

22

08.01.

5 ч.

09.01.

5 ч.

.

04.01.

6 ч.

05.01.

6 ч.

УП Заваряване

Уч.раб. по заваряване

Н.Никовски

39

22.01.

6 ч.

29.01.

5 ч.

23.01.

6 ч.

30.01.

4 ч.

24.01.

6 ч.

25.01.

6 ч.

26.01.

6 ч.

ЗИП Български език и литература

Каб.БЕЛ

В.Молловска

10

15.01.

5 ч.

16.01.

5 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IV-та сесия за м. Февруари при ХІ а задочен клас

Специалност 5210303  Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

12.02.2018 г. – 22.02.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Философия

Каб.История

Н.Пацовска

10

12.02.

5 ч.

13.02.

5 ч.

УП Леене на металите

Уч.работилница

инж.Цв.Стойкова

22

19.02.

6 ч.

20.02.

6 ч.

21.02.

5 ч.

22.02.

5 ч.

Здравословни и безопасни условия на труд

Каб.Биология

Р.Бешовска

6

14.02.

6 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през V-та сесия за м. Март при ХІ а задочен клас. 

Специалност 5210303  Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

12.03.2018 г. – 282.03.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Производствена практика

……………………

30

12.03

6 ч.

13.03

6 ч.

14.03

6 ч.

15.03

6 ч.

09.03

6 ч.

ЗИП Икономика

Каб.История

Н.Цекова

20

26.03

5 ч.

27.03

5 ч.

28.03

5 ч.

23.03

5 ч.