Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В 10 ЗАДОЧЕН КЛАС  -0,5

ПРОФЕСИЯ     521010    МАШИНЕН ТЕХНИК

СПЕЦ. 5210113 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАВЯРЯВАНЕ

І-ва РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

/ 01.12.2017 г.- 21.12.2017г. /

1. БЕЛ

15.12.2017 г.

15.00 часа  - Каб. БЕЛ

Комисия :

Квестори:

В.Молловска   - Председател

Й.Хичкова

М.Цалова     - член

В.Бучелска

2. ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА

14.12.2017

15.00 часа -  Каб. МРМ

  Комисия :

Квестори:

Й.Хичкова  - Председател

Н.Вановски

Н.Аврамова     - член

Н.Никовски

3. ПЪРВИ ЧЕ – РУСКИ ЕЗИК

05.12.2017

15.00 часа - Каб.БЕЛ

Комисия :

Квестори:

М.Цалова  - Председател

инж.Великова

В.Молловска     - член

С.Ненчева

4. МАТЕМАТИКА

13.12.2017 г.

15.00 часа  - Каб. Математика

Комисия :

Квестори:

Я.Великова    - Председател

Л.Бачийска

С.Нанева     - член

М.Цалова

 5. ВТОРИ  ЧЕ – АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК

20.12.2017

15.00 часа          Каб.Английски

Комисия :

Квестори:

Д.Санкова  - Председател

Г.Димитров

Ю.Горнишки     - член

С.Панагюрски

6. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

18.12.2017

15.00 часа - Каб. Биология

Комисия :

Квестори:

В.Коларов – Председател

Н.Вановски

Н.Цекова    -   член

Н.Никовски

7. ЕТИКА И ПРАВО

08.12.2017

15.00 часа - Каб. История

Комисия :

Квестори :

Н.Пацовска – Председател

Н.Вановски

Е.Стаменов    -   член

         Н.Никовски

             

 

ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Очните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора в началото на учебната година.

№ по ред

Учебен предмет/модул

Продължителност на сесията

Хорариум часове по учебен план

Октом

ври

Ноем

ври

Януари

Февруари

Март

от  - до

02-21

от  -

до

06-24

от  -

до

04-25

от  -

до

07-28

от 

до

05-22

Хорариум часове

по учебния предмет/модул за сесията

 

01.   

Български език и литература

30

30

 

02.

Първи ЧЕ – Руски език

20

20

 

03.

Втори ЧЕ – Английски

20

20

 

04.

Математика

21

21

 

05.

Информационни технологии

11

11

 

06.

История и цивилизация

22

22

 

07.

География и икономика

16

16

 

08.

Етика и право

15

15

 

09.

Биология и здравно образование

11

11

 

10.

Физика и астрономия

11

11

 

11.

Химия и опазване на околната среда

11

11

 

12.

Техническо чертане

40

40

 

13.

Техническа механика

30

30

 

14.

Топла обработка на металите

60

38

98

 

15.

Учебна практика:

 

18.1

Сглобяване и ремонт на съединения

22

22

 

15.2

Стругарство

22

22

 

ВСИЧКО :

71

81

73

93

82

400

                           

учебния процес е разделен на 5 очни занятия и 2 редовни изпитни сесии

1. Сесия Октомври :

- учебни занятия 02.10.2017 г. – 21.10.2017 г.

2. Сесия Ноември

- учебни занятия 06.11.2017 г. – 22.11.2017 г.
Изпитна сесия
01.12.2017 г. – 22.12.2017 г.

3. Сесия Януари :
- учебни занятия 04.01.2018 г. – 26.01.2018 г.

4. Сесия Февруари :
- учебни занятия 07.02.2018 г. – 27.02.2018 г.

5. Сесия Март :
- учебни занятия 05.03.2018 г. – 22.03.2018 г.
Изпитна сесия 10.04.2018г. – 30.04.2018г.

ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ ЗА НЕУСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИИТЕ:

Октомври, Ноември, Януари, Февруари и Март:
-  І- ва
(първа) поправителна сесия  м. Юни: 01.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
-  ІІ- ра (втора) поправителна сесия  м. Септември : 22.08.201
8 г. – 14.09.2018 г.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очни занятия през І-ва сесия за м. Октомври при  Х.задочен клас – 0,5 пар.

Специалност 5210113 Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

02.10.2017 г. – 21.10.2017 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Първи ЧЕ – Руски език

Каб.БЕЛ

М.Цалова

20

02.10.

5 ч.

03.10.

5 ч.

04.10.

5 ч.

05.10.

5 ч.

Математика

Каб.Математика

инж.Я.Великова

21

09.10.

5 ч.

10.10.

5 ч.

11.10.

5 ч.

06.10.

5 ч.

Техническа механика

Каб.МРМ

инж.Й.Хичкова

30

21.10.

6 ч.

17.10.

6 ч.

18.10.

6 ч.

19.10.

6 ч.

20.10.

6 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през ІI-ра сесия за м. Ноември при Х задочен клас – 0,5 пар. 

Специалност 5210113  Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

06.11.2017г. – 27.11.2017г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Български език и литература

Каб.БЕЛ

В.Молловска

30

13.11.

5 ч.

14.11.

6 ч.

5.11.

6 ч.

16.11.

6 ч.

17.11

6 ч.

Втори Че- Английски

Каб.Английски

Д.Санкова

20

06.11.

5 ч.

07.11.

5 ч.

08.11.

5 ч.

09.11.

5 ч.

География и икономика

Каб.География

Н.Цекова

16

20.11.

6 ч.

21.11.

5 ч.

22.11.

5 ч.

Етика и право

Каб.История

Н.Пацовска

15

27.10.

5 ч.

23.11.

5 ч

24.11.

5 ч

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IIІ-та сесия за м. Януари при ХІ задочен клас – 0,5 пар.

Специалност 5210113  Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

04.01.2018 г. – 25.01.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Биология и ЗО

Каб.Биология

Р.Бешовска

11

04.01

5 ч.

05.01

6 ч.

Химия и ООС

Каб.Биология

Р.Бешовска

11

08.01.

5 ч.

09.01.

6 ч.

Физика и астрономия

Каб.Математика

………….

11

10.01.

5 ч.

11.01.

6 ч.

Техническо чертане

Каб.Чертане

инж..Танчева

40

15.01.

6 ч.

22.01.

5 ч.

16.01.

6 ч.

17.01.

6 ч.

18.01.

6 ч.

12.01.

6 ч.

19.01.

5 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IV-та сесия за м. Февруари при ХІ задочен клас – 0,5 пар.

Специалност 5210113  Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

07.02.2018 г. – 20.02.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Топла обработка на металите

Каб.МРМ

инж.Н.Аврамова

60

12.02.

6 ч

13.02.

6 ч

07.02.

6 ч.

14.02.

6 ч

28.02

6 ч.

08.02.

6 ч.

15.02.

6 ч

09.02.

6 ч

16.02.

6 ч

23.02.

6 ч.

История и цивилизация

Каб.История

22

19.02.

5 ч.

20.02.

5 ч.

21.02.

65 ч.

22.02.

6 ч.

Информационни технологии

Каб.Информатика

Инж.Е.Стаменов

11

26.02.

5 ч.

27.02.

6 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през V-та сесия за м. Март при ХІ задочен клас – 0,5 пар. 

Специалност 5210113  Машини и съоръжения за заваряване

през уч. 2017/2018 година

05.03.2018 г. – 22.03.2018 г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

УП Сглобяване и ремонт на съединения

Уч.раб. стругарство

инж.В.Бучелска

22

19.03

6 ч.

206.03

6 ч.

15.03

5 ч.

16.03

5 ч.

УП Стругарство

Уч.раб. стругарство

инж.В.Бучелска

22

26.03.

6 ч.

21.03

5 ч.

22.03

5 ч.

23.03

6 ч.

Топла обработка на металите

Каб.МРМ

инж.Н.Аврамова

38

12.03.

6 ч.

06.03

5 ч.

07.03

5ч.

01.03.

5 ч.

08.03

6 ч.

02.03.

5 ч.

09.03

6 ч.