Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В 9 ЗАДОЧЕН КЛАС  -0,5

ПРОФЕСИЯ     521010    МАШИНЕН ТЕХНИК

СПЕЦ. 5210113 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАВЯРЯВАНЕ

І-ва РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

/ 01.12.2017 г.- 22.12.2017 г. /

1. МАТЕМАТИКА

07.12.2017 г.

15.00 часа - Каб. Математика

Комисия :

Квестори:

Я.Великова - Председател

Н.Вановски

С.Ненчева - член

Н.Никовск

2. ИНФОРМАТИКА

01.12.2017

15.00 часа - Каб. Информатика

  Комисия :

Квестори:

Е.Стаменов - Председател

Н.Вановски

Ц.Стойкова - член

Н.Никовски

3. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

04.12.2017

15.00 часа - Каб. Информатика

Комисия :

Квестори:

Е.Стаменов - Председател

Н.Вановски

Ц.Стойкова - член

Н.Никовски

4. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

13.12.2016

15.00 часа - Каб.История

Комисия:

Квестори:

Н.Пацовска – Председател

Н.Вановски

В.Коларов - член

Н.Никовски

 5. ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА

05.12.2017

15.00 часа - Каб. Психология

Комисия:

Квестори:

Н.Пацовска – Председател

  Н.Вановски

Е.Стаменов     -   член

Н.Никовски

6. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

11.12.2017

15.00 часа - Каб. Биология

Комисия:

Квестори:

Р.Бешовска – Председател

Н.Вановски

И.Кольовска    -   член

Н.Никовски

7. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

06.12.2017

15.00 часа - Каб. Информатика

Комисия:

Квестори :

инж.Я.Великова     – Председател

Н.Вановски

С.Нанева     -   член

         Н.Никовски

             

ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Очните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора в началото на учебната година.

№ по ред

Учебен предмет/модул

Продължителност на сесията

Хорариум часове по учебен план

Октомври

Ноември

Януари

Февруари

Април

от  - до

10-26

от  - до

06-22

от  - до

07-22

от  - до

07-20

от  - до

07-24

Хорариум часове

по учебния предмет/модул за сесията

01.   

Български език и литература

30

30

 

02.

Първи чужд език - Руски език

20

20

 

03.

Втори чужд език - Английски език

20

20

 

04.

Математика

21

21

 

05.

Информатика

11

11

 

06.

Информационни технологии

11

11

 

07.

История и цивилизация

22

22

 

08.

География и икономика

16

16

 

09.

Психология и логика

15

15

 

10.

Биология и здравно образование

22

22

 

11.

Физика и астрономия

22

22

 

12.

Химия и опазване на околната среда

22

22

 

13.

Електротехника

40

40

 

14.

Техническа механика

16

16

 

15.

Електротехнически материали

12

12

 

ВСИЧКО :

59

65

54

52

70

300

 

                                   

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през І-ва сесия за м. Октомври при ІХ  задочен клас – 0,5 пар.

  специалност 5210101  „Електрически машини и апарати”

през уч. 2017/2018 година

09.10.2017 г. – 26.10.2017 г.

Учебен предмет

Общо часа

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Информатика

каб.Информатика

Е.Стаменов

11

16.10.

5 ч.

13.10.

6 ч.

Информационни технологии

каб.Информатика

Е.Стаменов

11

17.10.

5 ч.

18.10.

6 ч.

Психология

Каб.Психология

Н.Пацовски

15

09.10.

5 ч.

11.10.

5 ч.

12.10.

5 ч.

Физика

Каб.Математика

………..

22

23.10.

5 ч.

24.10.

5 ч.

25.10.

6 ч.

26.10.

6 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през ІI-ра сесия за м. Ноември при  ІХ задочен клас – 0,5 пар.

специалност 5210101  „Електрически машини и апарати”

през уч. 2017/2018 година

06.11.2017 г. – 21.11.2017г.

Учебен предмет

Общо часове

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Математика

Кабатематика

инж.Я.Великова

21

06.11.

6 ч.

20.11.

5ч.

07.11.

6 ч.

08.11. 

5 ч.

История и цивилизация

Н.Пацовска

Кабстория

22

13.11.

5 ч.

14.11.

5 ч.

09.11.

6 ч.

10.11.

5 ч.

Биология и здравно образование

Р.Бешовска

Кабиология и ЗО

22

21.11.

5 ч.

15.11.

6 ч.

16.11.

6 ч.

17.11.

5 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IIІ-та сесия за м. Януари при ІХ задочен клас – 0,5 пар.

специалност 5210101  „Електрически машини и апарати”

през уч. 2017/2018 година

04.01.2018 г. – 19.01.2018 г.

Учебен предмет

Общо часа

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

География и икономика

Каб.География

Н.Цекова

16

08.01

5 ч.

04.01.

5 ч.

05.01.

6 ч.

Химия и опазване на околната среда

Каб.Химия и ООС

Р.Бешовска

22

15.01

5 ч.

16.01.

5 ч.

17.01.

6 ч.

18.01.

6 ч.

Техническа механика

инж.Н.Танчева

Каб.Общотехнически

16

09.01.

5 ч.

10.01.

6 ч.

11.01.

5 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през IV-та сесия за м. Февруари при  ІХ задочен клас – 0,5 пар.

специалност 5210101  „Електрически машини и апарати”

през уч. 2017/2018 година

07.02.2018 г. – 20.02.2018 г.

Учебен предмет

Общо часа

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

І ч.е. Руски език

Каб.БЕЛ

М.Цалова

20

12.02

5 ч.

07.02

5 ч.

08.02.

5 ч.

09.02.

5 ч.

ІІ ч.е.- Английски език

Каб.Общотехнически

Д.Санкова

20

13.02.

5 ч.

14.02.

5 ч.

15.02.

5 ч.

16.02.

5 ч.

Електротехнически материали

Ю.Горнишки

Каб.Електротехника

12

19.02.

6 ч.

20.02.

6 ч.

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през V-та сесия за м. Март при  ІХ задочен клас – 0,5 пар.

специалност 5210101 „Електрически машини и апарати”

през уч.2016/2017 година

07.04.2016 г. – 24.04.2016 г.

Учебен предмет

Общо часа

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Български език и литература

Каб.БЕЛ

В.Молловска

30

06.03.

6 ч.

07.03.

6 ч.

01.03.

6 ч.

08.03.

6 ч.

02.03.

6 ч.

Електротехника

инж.Б.Кръстева

Каб.Електротехника

40

12.03.

6 ч.

13.03.

6 ч.

14.03.

6 ч.

15.03.

6 ч.

09.03.

6 ч.

19.04.

5 ч.

16.03.

5 ч.

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС за ІХ  задочен клас-  522010 Електротехник,

5220101 Електрически машини и апарати – 0.5:
           

1. учебния процес е разделен на 5 очни занятия и 2 редовни изпитни сесии

1. Сесия Октомври :

- учебни занятия 09.10.2017 г. – 27.10.2017 г.

2. Сесия Ноември

- учебни занятия 06.11.2016 г. – 22.11.2017 г.
Изпитна сесия
01.12.2017 г. – 22.12.2017 г.

3. Сесия Януари :
- учебни занятия 04.01.2018 г. – 24.01.2018 г.

4. Сесия Февруари :
- учебни занятия 07.02.2018 г. – 23.02.2018 г.

5. Сесия Март :
- учебни занятия 06.03.2018 г. – 15.03.2018 г.
Изпитна сесия
10.04.2018г. – 30.04.2018г.

ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ ЗА НЕУСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИИТЕ : Октомври, Ноември, Януари, Февруари и Март:
-  І- ва (първа) поправителна сесия  м. Юни: 01.06.2018 г. – 23.06.2018 г.
- 
ІІ- ра (втора) поправителна сесия  м. Септември : 22.08.2018 г. – 14.09.2018 г.