Стартира проект “Твоя час”


Уважаеми родители и ученици,

.

От 2017/2018 учебна година стартира проект “Твоя час” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности″

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

ПГМЕТ сформира следните групи по проекта:

.

Дейности за преодоляване на обучителни затруднение:

.

Наименование:  Тематична подобласт:  Описание:  Предлага се за клас: 
 Английският език  Английски език  Преодоляване на обучителните затруднения по английски език. Повишаване на речниковия запас и комуникативните умения на учениците по езика. Овладяване на граматическите правила за правопис и правоговор.  8 – 11
Чрез професията ще променя света Околен свят Целта е чрез усвояване на професионални компетенции, знания и умения по предмети от задължителната професионална подготовка в област машиностроене, да се научат повече неща за използването на различните метали и метални сплави в заобикалящия ни свят. Работата в групата ще подпомага техническото и конструктивно мислене, както и сътворяването на полезни метални фигури за училището. Ще бъдат запознати с основните тенденции в развитието на бъдещето на професиите в направление машиностроене. Занятията ще се провеждат в специализиран кабинет по Металорежещи машини и инструменти, посещения на изложби на тема метални примитиви и художествени изделия изработени от метал, форуми и мероприятия за популяризиране на професиите от направление машиностроене. 10 - 12
Математика Математика Преодоляване на обучителни затруднения при усвояване на знания от задължителната подготовка по математика от учениците чрез повече практически упражнения. Задълбочаване на усвоените знания и от ученици които имат интерес към математиката. 8 - 11
Български език и литература Български език и литература

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература.

Преодоляване на образователни дефицити и затруднения, които срещат учениците в подготовката си по български език и литература в училище и повишаване на мотивацията им за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили.
8 - 11
 Български език и литература - подготовката за ДЗИ  Български език и литература

Преодоляване на обучителните затруднения по български език и литература.

Отработване на правописни, пунктуационни, граматически и лексикални грешки.

Създаване на текст по зададени параметри- есе, интерпретативно съчинение.
 12
 Информационни технологии  Информационни технологии  Дейността е подходяща за ученици от 10 клас, които срещат трудности и по-трудно възприемат учебния материал. Осигурява възможност за допълнително обучение и подготовка за национално външно оценяване по информационни технологии и развиване на дигитални умения. 10

.

Дейности по интереси:

.

Наименование: Тематична подобласт: Описание: Предлага се за клас:
Машиностроител Техника и технологии Посещение на местни машиностроителни фирми и водещи национални фирми. Запознаване с професиите чертожник-проектант, стругар, фрезист, заварчик. Откриване на достойнствата и перспективите на машиностроителните професии. 10 - 12
 Млад фотограф  Техника и технологии  Целта на клуба е да се научи повече за цифровата фотография, за умението да уловиш мига. Работата на групата ще подпомага изразяването на идеи. Учениците ще създават и обработват снимки по предварително зададени теми. Ще бъдат запознати с основните понятия и техника в цифровата фотография. Занятията ще се провеждат в кабинет ИТ, градски условия и сред природата.  10
"Звездите" блестят за нас Сценични и танцови изкуства

Индивидуална и групова работа с учениците за изграждане на усет към красивото.

Развитие на творческото и нестандартното мислене.

Възпитание на етичното в тях.
8 - 12
Туризъм и спорт Колективни спортове Запознаване с природни и исторически забележителности в региона. Участие в инициативата "София - европейска столица на спорта 2018" 8 - 12
Мисия рециклиране Екология

Дейността ще бъде насочена към изработване на предмети от рециклирани материали и нови приложения на използвани материали от бита.

Запознаване с екологичните проблеми на земята и начините за рационално използване на природните ресурси.
8 – 12
 Арт Метал  Техника и технологии  Дейността на клуба ще бъде насочена към изработване на несложни изделия и детайли с различна орнаментика с цел постигане на естетика, красота и оригинален външен вид на готовите изделия и детайли. 8 - 11 

.

        Всеки, който проявява интерес, да заяви своето желание за участие при инж.Нина Танчева - Зам.директор УПД или при класния си ръководител.