Полезни съвети

Учениците получават ЛИЧНО служебната бележка и се подписват (не може да се получи от друго лице).

Учениците трябва да се явят, не по-късно, от 7:30 часа в посоченото училище.

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

 

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;
 • Заема определеното му работно място 15 минути преди началото на изпита;
 • Носи и ползва на всеки държавен зрелостен изпит 2 черни химикала (пише се само с черен химикал), а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник.
 • Получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова;
 • Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си;
 • Изключва изцяло всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

 


Непосредствено след обявяването на изпитния вариант:

 

 • Получава от квестор свитък за свободните отговори, лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка;
 • Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, БЕЗ ДА ГО ЗАПЕЧАТВА.
 • Получава от квестор изпитния вариант.

 


По време на държавния зрелостен изпит:

 

 • Запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, листа за отговори и свитъка за свободни отговори. Указанията са в началото на изпитния вариант;
 • В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текст за компонента „Слушане с разбиране”;
 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив;
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите;
 • Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 • Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит;
 • Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
 • Не подсказва и не преписва;
 • В случай, че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден;
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

 


След приключване на работата:

 

 • Под прякото наблюдение на квестора на работното си място се подписва на индентификационната бланка, квесторът я проверява и също се подписва, сгъва се, слага се в малкия плик и се залепва. Поставя го заедно със свитъка за свободни отговори и с листа за отговори в големия плик, залепва големия плик. ОТДЕЛЯ НА СТРАНА изпитния вариант (размножения материал) и карираните листи за чернова и ги предава заедно с големия плик на квестора.

 


РАБОТАТА СЕ АНУЛИРА, АКО:

 

  • няма подписи на индентификационната бланка от ученик и квестор;
  • в големия плик е поставен размножения изпитен материал и карираните листи за чернова;
  • има поставени знаци върху писмената работа.

 

Изпитните материали се засекретяват от Националната изпитна комисия, т.е. слага им се еднакъв номер на изпитния материал и на малкото пликче.

След проверка се дешифрират. Матурите се проверяват в София от Национална изпитна комисия в периода 25.05.2019 г. – 08.06.2019 г. и резултатите се обявяват до 13.06.2019 г.

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ТРЯБВА:

 

 1. Да проверят паспортните си данни след сравняване с личните си карти и потвърдят верността им с подпис.
 2. Да предоставят 3 бр. снимки (размер 3/4 см, матирани).
 3. Преди сканиране на документа (диплома или свидетелство за професионална квалификация) да положат ЛИЧЕН ПОДПИС.