Планове за учебната 2017/2018


ПЛАНОВЕ за дейността на училището:

Годишен план за дейността на ПГМЕТ „Христо Смирненски“

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2017/2018 година

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Годишен план за дейността на ПГМЕТ „Христо Смирненски“

Училищна стратегия за развитие за периода 2016 - 2020 година

Годишен план на дейностите по изпълнение на стратегията

План на комисията за културна и спортна дейност

План на комисията по безопасни и хигиенни условия на труд

План на училищната комисия по колегиална етика

Вътрешни правила за организацията и дейността за наблюдение при прилагане на етичния кодекс

Етичен кодекс

План за заседанията на педагогическия съвет

План за работа на обединението на класните ръководители

План за дейността на методическото обединение на учителите, преподаващи учебни предмети в направление „Културно-образователни области“

План за дейността на методическото обединение на учителите в направление задължителна професионална подготовка

План за работа на обединението по гражданско, здравното, екологичното и интеркултурното образование

План за защита на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

План за работа на училищен координационен съвет за справяне на тормоза в училище

План на комисията по изпълнение на координационния механизъм

План за квалификационната дейност

План за контролната дейност на директора

План за контролната дейност на зам.директор по учебна дейност

План за контролната дейност на зам.директор по учебно-производствена дейност

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

  Мерки за повишаване качеството на образованието
  Мерки и индикатори з апревенция и обраничаване на отсъствията на учениците
  Програма за предпставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи